• Sjöfolket har inte samma möjligheter som på land att ta del i samhällslivet och fritidsverksamhet, eftersom de ofta är långa perioder borta från hemlandet och får tillbringa fritiden ombord i en sluten miljö.
   
 • Sjömansservicebyrån (SSB) som grundades år 1973 har som uppgift att se till att också sjöfolk i mån av möjlighet kan utnyttja samhällets tjänster.
   
 • Sjömansservicebyråns verksamhet baserar sig på den Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention och rekommendation. I lag stadgas att SSB bör stöda sjöfolkets vuxenstudier och fritidsverksamhet samt erbjuda dem studie-, informations- och fritidstjänster.
   
 • SSB:s verksamhet styrs av representantskapet och styrelsen, och övervakas av arbets- och näringsministeriet. Styrelsen är ansvarig för den praktiska verksamheten och ekonomin. I SSB:s styrelse sitter representanter för arbets- och näringsministeriet, sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer och Finlands Sjömanskyrka.
   
 • SSB finansieras av sjöfolket, rederierna och statsmakten. 
   
 • SSB Lag  447/07 och förordning 720/2007 om Sjömansservicebyrån.